top of page

Industrieel Brandwacht

Duration

6 - 8 dagdelen

Enroll

About the Course

Opleiding industrieel brandwacht:


- VCA VOL (2 dagen)

- Mangatwacht / Buitenwacht SOG (1 dag met e-learning)

- Gasmeten SOG (2 dagen met e-learning)

- BHV (1 dag)


Over de cursus

VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid, Milieu) Checklist voor Aannemers. In de cursus Basisveiligheid volgens VCA bieden wij het meest recente lesmateriaal. Wij voegen naast het standaard leertraject serious gaming, escape rooms en virtual reality toe aan het pakket. Met deze interactieve opleidingsmodule bieden we een extra kwaliteitsgarantie en een opleiding die verder gaat dan het afleveren van een papiertje alleen. We willen dat onze cursisten zich persoonlijk ontwikkelen en daarmee van toegevoegde waarde zijn voor hun opdrachtgever of organisatie. In de cursus komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • V&G Wetgeving (ARBO-wet)

 • Ontstaan van een incident

 • Bevorderen van veilig werken

 • Veiligheidsprocedures

 • Veiligheid voor leidinggevenden

 • Praktijkinstructies

 • Taak- en risico-analyse, LMRA

 • Toolboxmeeting

 • Bedrijfsnoodplan

 • Gevarenbronnen

 • Toxicologie

 • Ergonomie

 • Sectorgerichte informatie

 • Examentraining / meerkeuzevragen


Duur van de cursus

De cursus duurt twee dagen. Aan het einde van de tweede dag wordt een examen afgenomen, waarvan je direct de uitslag ontvangt.


Doel van de cursusDe cursus draagt bij aan een veiligere werkomgeving door cursisten, over het algemeen leidinggevenden, bij te brengen welke specifieke veiligheidseisen en voorschriften in acht moeten worden genomen bij de uitvoering van werkzaamheden. Daarnaast leer je verantwoording afleggen aan het uitvoerend personeel in lijn met de V&G-wetgeving (ARBO-wet) en VCA-SSVV. Je leert risico’s herkennen en gepaste maatregelen treffen om deze te beheersen


Ingangseisen

Deelname aan de cursus vereist geen specifieke vooropleiding en vormt vaak de basis voor de overige certificeringen. Een rijksgediplomeerde brandwacht-opleiding is dus geen vereiste.


CertificaatAan het einde van de cursus wordt een examen afgenomen conform het SSVV. De uitslag krijg je direct na afloop. Het behaalde certificaat is persoonsgebonden en gedurende tien jaar geldig.


- Mangatwacht / Buitenwacht SOG (1 dag met e-learning)

Een buitenwacht - ook vaak mangatwacht genoemd - waarborgt de veiligheid op het moment dat iemand werkzaamheden verricht in een nauwe, besloten, niet geventileerde ruimte met maar één uitgang, zoals tanks of torens. Dit gebeurt veel in de (petro)chemische industrie of de scheepsbouw. Het is daarom bijzonder praktisch als een brandwacht ingezet kan worden als buitenwacht of mangatwacht. 


Over de cursus

In de cursus Werken als buitenwacht/mangatwacht van QHSE Next krijgen deelnemers kennis bijgebracht over veiligheidsprotocollen en werkvergunningen. Daarnaast wordt in de praktijk geoefend door een real life-situatie na te bootsen. De cursusdag bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel, waarin de volgende onderwerpen worden behandeld: 

Theorie:

 • Ontruiming, afzondering, ontgassing, ventilatie

 • Maatregelen tegen ontvlamming

 • Controle van de atmosfeer

 • Organisatietoezicht en eventuele reddingswerken

 • Constructieve eisen en besloten ruimten, mangaten

 • PBM’s, hygiëne en ademhalingstoestellen

 • Werken met de portofoon (communiceren)


Praktijk:

 • Training door middel van een simulatie in een besloten ruimte, inclusief mangat

 • Werken met de portofoon (communiceren)


In de cursus word je in theorie en praktijk opgeleid om op verantwoorde wijze en volgens voorschriften een mangatcontrole uit te voeren. 


Duur van de cursus

De cursus duurt 1 dag en bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk, gevolgd door een theorie- en praktijkexamen.  Doel van de cursus

De cursus is bedoeld om werkzaamheden in besloten, niet geventileerde ruimtes in goede banen te leiden. Door waakzaam en oplettend wacht te houden bij de in- en uitgang van de ruimte, de luchttoevoer te monitoren en veiligheidsregels na te leven, waarborgt de mangatwacht de veiligheid. Bij calamiteiten weet een mangatwacht hoe hij of zij moet handelen om zijn collega in veiligheid te brengen. Wij raden al onze brandwachten aan dit certificaat te halen om altijd je eigen veiligheid en die van je collega‘s te waarborgen. 


Doelgroep

Een ieder die werkzaamheden wilt verrichten als mangatwacht/buitenwacht. 


Ingangseisen

Om deel te mogen nemen aan deze opleiding dient u in het bezit te zijn van minimaal VCA-basis. Wij adviseren om meteen VCA-vol te halen.Certificaat De cursus wordt gegeven conform de SSVV Opleidingsgids (SOG). Ook het certificaat, dat na het behalen van het theorie- en praktijkexamen direct wordt uitgereikt, voldoet aan de eisen van de SOG en is drie jaar geldig. Elke drie jaar is een eendaagse herhalingscursus vereist.


- Gasmeten SOG (2 dagen met e-learning )

Medewerkers die op een bedrijfsterrein gasmetingen en gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens interpreteren, moeten een cursus gasmeten hebben afgerond. Daarmee beschikken zij aantoonbaar over de vaardigheden om de aanwezigheid van explosieve of toxische stoffen uit te sluiten. Vaak is dit diploma ook een aanvullende eis van opdrachtgevers op risicoterreinen of in de petrochemie.De basiscursus Gasmeten Ex-Ox-Tox duurt drie dagen en bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte. De volgende onderwerpen komen aan bod:Theorie:

 • Algemene basisbegrippen

 • Wet - en regelgeving

 • Algemene veiligheidsregels en specifieke risico`s

 • Vaktechnieken: procedures, katalytische sensor, infraroodsensor, PID-sensor, elektrochemische sensor, gasdetectiebuisje, personal monitor

 • Opzoeken van gegevens op de chemiekaart

 • Gedrag van gassen en dampen

 • Brand - en explosiegevaar

 • Gevaren van zuurstof

 • Giftige stoffen

 • Eenheden en normen

 • Besloten ruimten en gasvrijverklaring

 • Metingen Ex-Ox-Tox


Praktijk:

 • Training door in simulatie gasmetingen te verrichten

 • Meetapparatuur en andere hulpmiddelen bedienen om metingen te verrichten


Doel van de cursus

Het doel van de cursus Gasmeten Ex-Ox-Tox is dat cursisten na afronding op verantwoorde wijze Ex-Ox-Tox-gasmetingen kunnen verrichten en interpreteren. In de cursus leren ze planmatig en veilig omgaan met gasmeetapparatuur en de gemeten waardes interpreteren. Ook kunnen ze chemiekaarten lezen en verklaren.


Doelgroep

Brandwachten en medewerkers die in de industrie of petrochemie werken en gasmetingen of gasdetectie moeten uitvoeren en meetgegevens moeten kunnen interpreteren.


Ingangseisen

Kandidaten moeten ten minste 18 jaar zijn. Voor leerlingen die de training volgen om een startkwalificatie te behalen, geldt een uitzondering. Zij moeten ten minste 16 jaar zijn.Daarnaast moeten kandidaten beschikken over een van de volgende diploma`s:

 • B-VCA

 • VOL-VCA

 • VIL-VCU

 • Een gelijkwaardig diploma of certificaat

Verder is het belangrijk dat kandidaten ‘verkleuring’ kunnen herkennen.


CertificaatDe basiscursus duurt drie dagen middels e-learning is het ook mogelijk deze opleiding in twee dagen te doen. Daarna volgt een examen. Bij succesvolle afronding ontvangt de kandidaat een persoonsgebonden certificaat.


Geldigheid certificaatConform de SSVV Opleidingsgids (SOG) is dit certificaat drie jaar geldig. De kandidaat wordt geacht iedere drie jaar een eendaagse herhalingscursus te volgen om het certificaat te vernieuwen.

- Kleine blusmiddelen en schuimvoerende armaturen met BHV (1 dag)

Een bedrijfshulpverlener (BHV'er) is een medewerker die is opgeleid om in geval van een calamiteit zoals brand, ongevallen of andere noodsituaties adequaat te handelen. Elke organisatie is verplicht om te zorgen voor voldoende BHV'ers om de veiligheid van medewerkers, klanten en bezoekers te waarborgen. BHV'ers zijn onmisbaar in het waarborgen van een veilige werkomgeving en het beperken van de gevolgen van incidenten.


Over de cursus

In de tweedaagse BHV basis cursus conform NiBHV, leren deelnemers de benodigde kennis en vaardigheden om effectief te kunnen handelen bij calamiteiten. De cursus bestaat uit zowel een theoretisch als een praktisch gedeelte, waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

Theorie:

 1. Wet- en regelgeving omtrent bedrijfshulpverlening

 2. Algemene kennis van brand en brandpreventie

 3. Eerste hulp en levensreddende handelingen

 4. Communicatie en alarmering


Praktijk:

 1. Praktische brandbestrijding met verschillende blusmiddelen

 2. Ontruiming en evacuatieprocedures

 3. Reanimatie en het gebruik van een AED

 4. Behandeling van diverse letsels en noodsituaties


Duur van de cursus

De cursus duurt 1 dag en bestaat uit een deel theorie en een deel praktijk, gevolgd door een theorie- en praktijkexamen.

 

Doel van de cursus

De cursus is bedoeld om deelnemers op te leiden tot competente BHV'ers, die in staat zijn om bij calamiteiten snel en effectief te handelen, levens te redden en schade te beperken.

 

Doelgroep

De cursus is geschikt voor iedereen die binnen een organisatie de rol van BHV'er op zich wil nemen, ongeacht de branche of functie.

 

Ingangseisen

Er zijn geen specifieke ingangseisen voor deze opleiding. Basiskennis van veiligheid en gezondheid is echter aanbevolen.

 

Certificaat


Na het succesvol afronden van het theorie- en praktijkexamen, ontvangen deelnemers een certificaat BHV basis conform NiBHV. Dit certificaat is één jaar geldig. Om de geldigheid te verlengen, dienen deelnemers jaarlijks een eendaagse herhalingscursus te volgen.

bottom of page